If Transportkompetanse

If Transportkompetanse


If Transportkompetanse et produkt som tilbys eksisterende og nye kunder, av både If Forsikring og Transportkompetanse. Vi har jobbet med skadeforebyggende arbeid sammen med If Forsikring siden 2017.

Dette programmet er for deg som har utfordringer ut over normalen relatert til forsikringsskader. Tjenesten er bedriftstilpasset, og tar utgangspunkt i deres utfordringer og muligheter. Det er bygget på fagkompetanse, og er svært konkret og virkningsfullt.

Tjenesten er bygget opp rundt Norsk Standard for Trafikksikkerhet (ISO 39001). Tjenesten er basert på erfaringer som vi i Transportkompetanse har gjort oss gjennom mange år med arbeid relatert til internkontroll, skadeforebygging og driftsoptimalisering blant kunder transport-, logistikk- og entreprenørbransjen.

Gjennom dette produktet jobber vi tett sammen med deg som kunde med målsetning om å sette trafikksikkerhet og skadeforebygging på agendaen, redusere antall skader og skadeutbetalinger, samt ivareta deler av internkontrollen hos dere. Med denne tjenesten ønsker vi aktivt å bidra til å snu en trend som har økt drastisk de siste årene, nemlig skadetilfeller og skadeutbetalinger innenfor transport og entreprenør segmentet.

Hvordan lykkes med skadeforebyggende arbeid gjennom If Transportkompetanse?

Gjennom denne tjenesten tilbys du et program som spesifikt skal jobbe med deg og din virksomhet for å sette fokus på trafikksikker og skadeforebyggende drift. Etter å ha arbeidet med dette sammen med kunder gjennom flere år har vi gjort oss opp noen erfaringer på hvilke suksessfaktorer som skal til for å kunne iverksette arbeidet med denne tjenesten;

  • Ledelsesinvolvering er en kritisk suksessfaktor. For å lykkes må ledelse/eiere i bedriften involvere og engasjere seg.
  • Balansere vektlegging av fokus på forberedelser og tilrettelegging. Dette gjelder å involvere for eksempel trafikkledere eller mellomleder av transport/maskindriften og de som utfører arbeidet (sjåfør eller maskinfører). Ved å involvere disse tidlig i prosjektet kan vi hente ut mye informasjon til både planlegging og tilrettelegging til gjennomføringen.
  • Kick-Off eller involvering av de ansatte er også et viktig punkt i prosessen. Man får presentert årsak, målsetting, tiltak og konsekvens knyttet til skadeforebyggende arbeid og prosessen med If Transportkompetanse. Sammen kan alle bidra til et felles løft i bedriften.

For utenom dette er et tett samarbeid mellom Transportkompetanse og deg som kunde avgjørende for at prosjektet skal være så vellykket som overhode mulig. Vi skal til enhver tid sørge for å være tett på.

Hvordan bistår vi deg som kunde med If Transportkompetanse?

Gjennom If Transportkompetanse jobbes det parallelt med fire viktige punkt i samarbeid med deg som kunde:

  • Holdning og kultur

Hvordan ønsker din bedrift å fremstå ovenfor både egne ansatte, kunder og medtrafikanter? Vi jobber med en tydelig definering av hva trafikksikkerhet og skadeforebyggende arbeid betyr for deg og din virksomhet!

  • Driftsoptimalisering

Vi ønsker sammen med deg som kunde å sikre en driftsmodell som tilrettelegger for trafikksikker utførelse av daglig aktivitet. Dette gjelder for blant annet ruter, skiftordninger, utstyr, rutiner/prosedyrer, samt regelverk (kjøre – og hviletid, arbeidstid og internkontroll).

  • Trafikksikkerhetsopplæring av ansatte

Vi oppdaterer dine ansatte med generell opplæring hentet fra læreplaner for førerkort tunge klasser. Det vil også være stort fokus på atferd i trafikken, samt holdning og atferds fokus. I tillegg til dette vil det være en spesifikk opplæring og fokus på utfordringer kunden har i henhold til skadestatistikk og/eller transporttype.

  • Systematisk resultatoppfølging og forbedringsarbeid

Dette punktet handler om å opprettholde et aktivt avviks – og forbedringssystem, samt ha løpende internkontroll av arbeidstid og kjøre – og hviletid. Det er også viktig å etablere målsetting for relevante måleparametere som; Antall skadetilfeller, fartsoverskridelser, antall avviks – og forbedringsmeldinger registrert, med mer.

Har du spørsmål?

Ta kontakt for en hyggelig prat.