hero2

Sikkerhetsrådgiver


Transporterer du eller din bedrift farlig gods, eller kommer i befatning av farlig gods på veg og jernbane? Da bør dere ha en godkjent sikkerhetsrådgiver med tilstrekkelig kunnskap på plass. Om du ikke har dette hos deg, er dette en tjeneste vi kan tilby.

Våre godkjente og sertifiserte sikkerhetsrådgivere har lang erfaring og høy kompetanse innenfor feltet. Vårt overordnede mål med tjenesten er å ivareta våre kunders ansvar innenfor området.

Hvem er pålagt til å benytte sikkerhetsrådgiver?

Ifølge forskriften om landtransport av farlig gods er det pålagt at alle som har befatning med farlig gods og jernbane skal utpeke en godkjent sikkerhetsrådgiver i henhold til Forskrift om landtransport av farlig gods. ADR/RID kapittel 1.8.3 setter krav til at virksomheter som har aktiviteter som omfatter transport, emballering, lasting/lossing eller fylling av farlig gods skal ha en eller flere sikkerhetsrådgivere. Noen har ansatte i sin bedrift som er sikkerhetsrådgivere, ellers kan dette leies som en tjeneste – slik som hos oss i Transportkompetanse.

Hva kan vi som sikkerhetsrådgivere bistå din bedrift med?

Vårt mål er å hjelpe deg som virksomhet å redusere risikoen for ulykker, uhell og utilsiktede hendelser ved transport, lagring, pakking, sikring, fylling, lasting og lossing av farlig gods. Vi skal under ansvar av deg som leder i din bedrift, ta i bruk egne midler og treffe ulike tiltak innenfor rammen av det som er relevante aktiviteter for din virksomhet. Det vil bli lagt til rette for at aktivitetene og arbeidsoppgavene blir utført på en mest mulig sikker måte. Dette kan innebære blant annet:

 • Kontrollere at bestemmelsene for transport av farlig gods overholdes
 • Veilede og gi råd om transport av farlig gods
 • Utarbeide årsrapport til virksomhetens ledelse
 • Påse at virksomheten rapporterer uhell til DSB
 • Foreta undersøkelser, utarbeide rapporter og iverksette tiltak i forbindelse med
 • alvorlige ulykker, uforutsette hendelser og overtredelser av bestemmelser ved transport av farlig gods
 • Påse at virksomheten kartlegger farer og problemer som kan oppstå ved transport av farlig gods, og på bakgrunn av dette vurderer risiko
 • Påse at virksomheten utarbeider sikringsplan ved transport av farlig gods med høy risiko
 • Kontrollere at ansatte i virksomheten får hensiktsmessig opplæring og at opplæringen blir registrert
 • Kontrollere at ansatte har detaljerte rutiner og instrukser
 • Kontrollere rutiner for å identifisere det farlige godset

Med våre tjenester er det som regel skreddersøm, og vi tilpasser oss etter deg og dine behov. Vi kartlegger situasjonen i din bedrift, og deretter setter vi opp forslag på løsninger. Ikke nøl med å kontakte oss dersom du lurer på noe.

Har du spørsmål?

Ta kontakt for en hyggelig prat.