Transportkjøpers ansvar

Transportkjøpers ansvar


I løpet av de siste årene har det blitt satt tørre søkelys på transportbransjen i Norge, inkludert utenlandske aktører som opererer i Norge.

Transportkjøpere ar fått en mer sentral og viktig rolle i implementering og kontroll av at transport på norsk grunn foregår i henhold til en rekke krav gjennom det som ofte omtales som «transportkjøpers ansvar». Myndighetene har gjennom Arbeidstilsynet og Statens Vegvesen satt fokus på transportkjøpers plikter i sin tilsynsaktivitet, og dermed forventes det at du som transportkjøper i Norge er ditt ansvar bevisst.

Hva er transportkjøpers ansvar?

Som oppdragsgiver og transportkjøper er du ansvarlig til å følge en rekke lover og forskrifter. Oppdragsgiveransvar som følge av rollen som transportkjøper omfattes av tre hovedelementer:

  • Informasjonsplikt
    • Informasjonsplikten følger av Allmenngjøringsloven §11 og §12, og forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett §5. Informasjonsplikten pålegger transportkjøper i sine transportøravtaler å informere om at virksomhetens arbeidstakeres minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskriften. Samme informasjonsplikt påligger transportører overfor eventuelle underleverandører.

  • Påseplikt
    • Påseplikten følger av forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett §6, og pålegger oppdragsgiver å påse at lønns- og arbeidsvilkår hos virksomhetens leverandører er i overensstemmelse med gjeldende allmenngjøringsforskrifter. Samme påseplikt påligger leverandører overfor eventuelle underleverandører, i alle ledd i kjeden, som benyttes.Påseplikt innebærer at det skal iverksettes systemer og rutiner for å undersøke, og om nødvendig følge opp, at allmenngjøringsforskrifter etterleves.

  • Medvirkeransvar
    • Medvirkeransvaret på vegtransportområdet er definert gjennom flere ulike bestemmelser, slik som Kjøre- og hviletidsforskriften, Forskrift om arbeidstid for sjåfører (FATS), og generelt gjennom Straffelovens §15 om medvirknig "Et straffebud rammer også den som medvirker til overtredelsen, når ikke annet er bestemt." Som transportkjøper har man et ansvar til aktivt å medvirke til at transportaktivitet knyttet til ens drift foregår innenfor de lover og regler som gjelder. En kan ikke avtale seg bort fra straffeansvaret som følger av medvirkeransvaret. Medvirkeransvaret gjelder også på transportaktivitet hvor selskapet ikke er oppdragsgiver.

Når det gjelder Transportkjøpers Ansvar er kundenes behov svært forskjellig. Vi starter stort sett med at vi kartlegger vi situasjonen og status for din bedrift. Deretter ønsker vi å inkludere alle ansatte ved å informere og bevisstgjøre alle sammen. Sammen med deg som kunde lager vi en handlingsplan ut fra deres fokus områder. Transportkompetanse har i en årrekke bistått kunder med å ivareta sitt ansvar som transportkjøper og oppdragsgiver. Vi har opparbeidet oss mye kompetanse på området, og bistår deg gjerne med å finne en god løsning for din bedrift.